Ochrana soukromí na eshopu Xxl Stavebniny. K analýze návštěvnosti webu využíváme soubory cookie. Využíváním tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.

Více NALEZNETE ZDE.

TOPlist


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky Xxl stavebniny

Obchodní podmínky e-shopu xxl stavebniny

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními  podmínkami, v ostatním se řídí obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve  znění pozdějších předpisů.

 

Práva a povinnosti prodávajícího
 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat  objednané zboží v co nejkratším možném termínu a dodat na adresu  kupujícího.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací)
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky)  odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na  novém plnění.
Práva a povinnosti kupujícího
 1. Kupující je povinen, v případě požadavku doručení zboží na dodací  adresu, uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být  objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné ceny za dodávku zboží.
 3. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do  14 dnů od doručení. Kupujícímu bude v případě vrácení zboží vyplacena  kupní cena vraceného zboží v plné výši.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze,  učiní-li tak písemnou formou viz. (Bezpečnost a ochrana informací).
Objednávka zboží
 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu xxl stavebniny jsou považovány za nezávazné. Vaši objednávku můžete bez důvodu zrušit do 48 hodin od objednání. Objednávka je zároveň  návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální  potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním  zboží. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží  kupujícím. Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých náležitostí  objednávky. Místem dodání je adresa dodání zboží uvedená ve formuláři.
 2. V případě, že zákazník odebírá objednané zboží osobně a dochází k  uzavření kupní smlouvy na prodejně, nejedná se o elektronickou komerci.
 3. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny včetně DPH 21%.
 4. Veškeré ceny zde uvedené jsou platné pouze při objednání prostřednictvím internetového obchodu.
 5. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad  akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den  odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši  ceny objednaného zboží, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, pro drobné zásilky, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně  dohodnuto jinak (např. doprava zdarma). Dopravné je následně vyčísleno v  objednávce a zasláno zákazníkovi na uvedený email, informace o expedici  jsou zákazníkovi zaslány formou SMS a zprávy na email.
 6. Cena dopravného pro objemné zásilky, které jsou přepravovány na  paletách, nebo naší dopravou se vypočítá na základě váhy, objemu,  vzdálenosti přepravy a celkové ceny zakázky a bude vyčíslena a  elektronicky zaslána zákazníkovi v objednávce k odsouhlasení, zákazník  je zároveň kontaktován také telefonicky.
 7. Při správném provedení objednávky Vám její přijetí potvrdí systém přiřazením čísla objednávky.
Bezpečnost a ochrana informací
 1. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, nebo při  registraci jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě  s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými  mohou být např. pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a  adresy dodání).
 2. Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně  souhlasí se shromaždováním a používáním informací o jeho osobě a  nákupech.
 3. Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude  nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity  pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.
Dodání zboží
 1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, po doručení platné objednávky.
 2. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená ve formuláři objednávky, nezvolí-li si kupující osobní vyzvednutí zboží.
 3. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí kupujícím.  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení  ceny a jeho fyzickým převzetím.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v  případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě  je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v  prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy  odstoupit a to telefonicky nebo e-mailem.
 5. Zboží je dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech,  případně na paletách, nevyplývá-li z jeho povahy či z ujednání  účastníků nároky na jiné požadavky.
 6. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - faktura, v případě  přímých dodávek od výrobce, kdy není technicky možné přiložit k dodávce  daňový doklad, bude zaslán příslušný doklad dodatečně do 14 dnů  elektronicky, nebo písemně na adresu uvedenou objednávajícím.  Prodávající je plátcem DPH.
Zrušení objednávky
 1. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14 dní od  převzetí zboží, a to bez udání důvodu - v souladu se zákonem č. 367/2000  ze dne 14. září 2000. V takovém případě je kupující povinen:
  • o tom nejprve řádným písemně, nebo emailem informovat  prodávajícího s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případným  číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
  • poté nepoužité a nepoškozené zboží se všemi prodejními doklady  (kopiemi) o koupi zaslat na své náklady, nebo osobně doručit, (v  původním nepoškozeném obalu, kompletní včetně příslušenství, záručního  listu, návodu atd.) na adresu prodávajícího.
 2. Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a  pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.
 3. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou  peníze za zboží zaslány prodávajícím složenkou na adresu kupujícího nebo  převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po  fyzickém obdržení zboží.
 4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude  prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude  vráceno na náklady odesílajícího zpět - Zrušení objednávky ze strany  prodávajícího.
 5. V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • změnila se výrazným způsobem cena
  • zboží je momentálně doprodáno
 7. V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že  bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu  (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).
Nebezpečí škody na zboží
 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.
Platební podmínky
 1. Platba za dodané objednané zboží může být uskutečněna:
 • v hotovosti - na prodejním skladě
  • v hotovosti - při převzetí dodávky
  • převodem na bankovní účet
 1. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.
 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní- dle Zákona o cenách.
Záruka
 1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivá zboží specifikovaná ve  faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dodacím  listu. Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního  zákoníku.
 2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které  jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; za závady  vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na  závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním;   neodborným nebo nepřiměřeným zacházením;  provozem za jiných než  výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým  poškozením;  na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod. );   povětrnostními vlivy;  poškozením bleskem nebo elektrostatickým  výbojem;  nadměrným mechanickým opotřebením apod.
 3. Předmětem záručního plnění není rovněž běžná údržba, čištění a podobné úkony předepsané výrobcem v návodu k obsluze.
 4. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným v návodech k použití.
 5. Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č. 136/2002 Sb., kterým se měním  občanský zákoník. (Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců. Za vadu  je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež  vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy  výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a  způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout  záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto  záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující  jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho  identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby).  Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby  stanovené v zákoně, v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah  prodloužení záruky. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního  listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou  záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované  záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je  možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím  obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními  právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím  této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím  obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.  Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze  není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Po dobu prvních 6 měsíců  záruční doby se přenáší důkazní břemeno v reklamačním řízení na  prodávajícího).
Kontrola dodávky
 1. Kupující jo povinen zkontroloval obsah dodávky při převzetí  zásilky od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je  poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené  faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z  objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky  od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu a o  zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.
Reklamace dodávky zboží
 1. V případě zjištěných závad se kupující zavazuje prodávajícího  informovat do 3 dnů od převzetí zboží e-mailem na adresu: reklamace@xxlstavebniny.cz, písemným oznámením - faxem nebo poštou (s  uvedením popisu závady a popis jejího vzniku, uvedením čísla objednávky,  data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz).
 2. Kupující je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve  po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Pokud kupující  předmět  plnění neprohlédne nebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu  nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad  zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady měl  předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.
 3. Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné  péče, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do konce  záruční doby.
 4. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu  plnění a písemným oznámením (popř. faxem nebo e-mailem) obsahujícím co  nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může  takovou reklamaci uplatnit osobně.
 5. Při reklamaci předmětu plnění je kupující  povinen prokázat  zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou a současně dodacím  listem (kopiemi). Prodávající  není povinen přijmout k vyřízení  reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a  příslušenstvím.
 6. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s  prodávajícím (mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do  30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě  nutnosti posouzení vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí  prodávající posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 15 dnů od  převzetí předmětu plnění.
Neoprávněná reklamace
 1. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada,  nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může  prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za dopravu, opravu...).
Závěrečná ustanovení
 1. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1)  Obchodního  zákníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak,  řídí  se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho  ustanovením § 409 a násl.
 2. Tato smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, s  čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas. Žádné  náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace  na dálku nevznikají.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.
 4. Dodavatel je registrován pod značkou 310006-009042002 ze dne 1.3.2002 u Živnostenského úřadu MČ Praha 6
 5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014
YTBjN2